تعمیرات

تعمیرات جارو

از دیرباز نظافت محیط و جمع آوری گرد و غبار به وسیله انواع جاروهای دستی انجام میشود اما
جاروهای مذكور علاوه بر آنکه به هنگام نظافت، هوا را م ملو از غبار می سازند، عملا از پاکسازی کامل
محیط از حیث زباله و اشیاء ریز، به خصوص پودرهای ریخته شده بروی فرش، مبل و. . .
ناتوانرامروزه کاربرد جاروهای برقی در منازل، هتلها، ادارات و. .. امر نظافت را بسیار سهل و آسان نموده
جاروهای برقی ارائه شده به بازار، از نظر قطعات مکانیکی و همچنین مدارات الکتریکی طراحی
شده در دستگاه بسیار متنوع هستند
و لیکن در تمامی آنها از یک اصل مشترک استفاده شده و آن ابحار
تخلیه هوا در پشت موتور جارو است، تا بدین وسیله بتوان به مکش لازم در برس دست یافت.
۱ ساختمان جارو
همان طور که در مقدمه ذکر شد، یک جاروی برقی را می توان ترکیبی از قطعات الکتریکی و
مكانیکی دانست. مطالب این بخش به جاروبرقی خاضی اشاره نمی کند و منظور مؤلف معرفی همه اجزاء
وقطعات به کار برده شده در انواع جاروهای برقی است.
اجزاء الکتریکی جاروبرقی
۱- دو شاخه و سیم رابط:
در واقع می توان انتخاب دو شاخه و سیم رابط را متناسب با توان و یا به عبارتی جریان مصرقی
دستگاه دانست. اگر جریان مصرفی )کش شی( جارویرقی مقدار قابل توجهی باشد، باید سیم را با مقطع
بالاتری انتخاب نمود.
سیم جمع کن
سیم جمع کن
قبل از اختراع سیم جمع کن و کاربرد آن در جاروبرقی، همان ند بسیاری از وسایل برقی میاب
پس از اتمام کار، سیم رابط به نوعی در اطراف دستگاه جاسازی می شد که عملا این کار مشکل بوده
هست اما سیم جمع کن، مشکل سیم رابط را به کلی حل نموده است.
در واقع سیم جمع کن قرقرهای است که در مرکز آن از یک فنر نواری استفاده شده. با کشیدن عديم
به بیرون از جاروبرقی، فتر متراکم شده و توسط زبانه مخصوص از بازگشت فنر به نقطه اولیه و در نیجه
جمع شدن سیم، دور فر فره جلوگیری میشود. با فشار شستی مخصوص، زبانه از محيط قرقره جدا و فنر
جاروبرقی جمع شده، قرقره را در جهت عکس به چرخش در میآورد.
با حرکت قرقره در جهت عکس، د
مبارتی دو شاخه به بدنه جار و م ماس میشود.
سیم رابط جاروبرقی به دور آن پیچیده شده و انتهای سیم یا به
سم رابط در داخل قرقره به دو ریل حلقوی شکل متصل شده و این دو ریل با حرکت قرقره به
دنش در خواهند آمد. در داخل قرقره از قطعهای استفاده میشود که برروی آن شاخکهای ی با فاصله
مبین تعبیه شده، هر کدام از این شاخکها با یکی از ریلها در تماس است. شاخکها ثابت بوده و در واقع
ترسط آنها فاز و نول از ریلهای مدور دریافت و به داخل جارو میرسد. بنابراین از سیم جمع کن دو سیم به
فرف مار داخلی دستگاه خارج میشود که هر کدام از این سیمها به یکی از شاخکهای دریافت کننده
برق از ریلها وصل است
به مرور، خاصیّت فنری شاخکها کاهش یافته و یکی از آنها )یا هر دو( از ریلهای سیم جمع کن جدا
می شود. در بسیاری از موارد که در کار با جاروبرقی، مشکل روشن نشدن آن بروز میکند، عیب در همین
قسمت قابل پیگیری و رفع میباشد )مبحث عیب یابی(.
موتورهای جاروبرقی
در جاروهای برقی همواره از موتور یونیورسال استفاده میشود و کاربرد نوع دیگری از موتورهای
الكتریکی دیده نشده است. ساختمان، نحوه نگهداری و عیب یابی این موتورها در مبحث ۱-۱۲-۱ به
ور کامل مورد بر رسی و شرح قرار گرفته که مطالعه مبحث مذکور جهت کار با جاروبرقی ضروری است.