عیب یابی و تعمیر آب‌میوه‌گیری

عیب ۱- موتور حرکت نمی‌کند

علت: کلید یا سیم رابط خراب است.
رفع عیب: کلید را تعویض کنید. سیم رابط را تعمیر یا تعویض نمایید.

عیب ۲- موتور صدا می‌کند اما نمی‌چرخد.

علت: بلبرینگ یا بوش خراب است.
رفع عیب: در چنین حالتی ابتدا فورا موتور را خاموش نمایید.- موتور را باز کرده بلبرینگ را گریس‌کاری کرده و بوش را روغن‌کاری کنید. در صورت خراب بودن آنها را تعویض کنید.

عیب ۳- موتور صدا می‌کند اما نمی‌چرخد.

علت: اجسام سخت بین گردنده و تیغه گیر کرده است.
رفع عیب: بلافاصله موتور را خاموش کنید. و آن را در بیاورید.

عیب ۴- موتور زیاد گرم می‌کند.

علت: ولتاژ زیاد است.
رفع عیب: ولتاژ را کنترل و آن را تنظیم نمایید.

عیب ۵- موتور زیاد گرم می‌کند.

علت: موتور نیم‌سوز است.
رفع عیب: موتور را تجدید سیم‌پیچی کرده یا تعویض کنید.

عیب ۶- موتور زیاد گرم می‌کند.

علت: محور شفت اصلی از جای خود خارج شده است.
رفع عیب: قطعه را تعویض کنید.

عیب ۷- موتور زیاد گرم می‌کند.

علت: موتور بدون بار کار می‌کند.
رفع عیب: مطمئن باشید که میوه در محفظه وجود دارد.

عیب ۸- موتور زیاد گرم می‌کند.

علت: بار زیاد یا اجسام سخت داخل محفظه از حرکت تیغه جلوگیری می‌کند.
رفع عیب: به دستورالعمل وسیله مراجعه و کار دستگاه را بررسی کنید.

عیب ۹- از دستگاه بوی نا مطبوع به مشام می‌رسد.

علت: موتور داغ کرده است.
رفع عیب: به قسمتی که گرم شدن موتور را شرح دادیم مراجعه و رفع عیب نمایید.

عیب ۱۰- از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می‌رسد.

علت: مایع به داخل موتور نشت کرده است.
رفع عیب: دستگاه را توسط واشر آب‌بندی کنید.

عیب ۱۱- از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می‌رسد.

علت: موتور رطوبت هوا را جذب کرده است.
رفع عیب: موتور را خشک کنید.

عیب ۱۲- دستگاه لرزش و صدا دارد.

علت: تفاله به صورت ناهموار داخل ظرف جمع شده است. و ظرف از حالت بالانس خارج شده است.
رفع عیب: صافی را تمیز کنید. اگر گلویی با تیغه برنده فاصله زیادی داشته باشد انتهای میوه‌ها به یک باره درون محفظه رفته و یک طرف ظرف در حال چرخش را سنگین‌تر می‌کند. که موجب لرزش زیادی می‌شود. و آب‌میوه‌گیری از جای خود حرکت می‌کند. گلویی را تعویض کنید.

عیب ۱۳- دستگاه لرزش و صدا دارد.

علت: صافی از حالت نرمال خود خارج شده است.
رفع عیب: صافی را تعویض کنید.

عیب ۱۴- دستگاه لرزش و صدا دارد.

علت: گیره‌ها کاملا متصل نشده‌اند.
رفع عیب: آنها را کنترل و کاملا ببندید.

عیب ۱۵- دستگاه لرزش و صدا دارد.

علت: دستگاه در محل صحیح قرار نگرفته است.
رفع عیب: دستگاه را در یک سطح تراز قرار دهید.

عیب ۱۶- نصب و جابجایی صافی مشکل است.

علت: اجسام خارجی بین پایه تیغه و پایه صافی جمع شده است.
رفع عیب:  آنها را خارج نمایید.

عیب ۱۷- آب میوه کاملا گرفته نمی‌شود.

علت: تیغه خراب است.
رفع عیب: تیغه را تعویض کنید.

عیب ۱۸- آب میوه کاملا گرفته نمی‌شود.

علت: فاصله صفحه زیر تیغه و تیغه زیاد است.
رفع عیب: دو یا سه واشر تنظیم کننده روی شافت موتور قرار دهید.

عیب ۱۹- آب میوه از دستگاه نشت می‌کند.

علت: ظرف شکسته است.
رفع عیب: درپوش یا ظرف زیر در پوش را تعویض کنید.

عیب ۲۰- آب میوه از دستگاه نشت می‌کند.

علت: لرزش دستگاه زیاد است.
رفع عیب: صافی را تمیز کنید.

عیب ۲۱- آب میوه از دستگاه نشت می‌کند.

علت: آب‌بندی دستگاه خوب نیست.
رفع عیب: توسط واشر دستگاه را آب‌بندی کنید

شما میتوانید در هر مرحله با کار شناسان ما تماس با ما  ارتباط بر قرار  کنید